Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

REGULAMIN PROMOCJI „KUPUJ TANIEJ Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY”

§ 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady prowadzenia przez FAGO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie promocji „KUPUJ TANIEJ Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY” w Marketach PSB FAGO.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie niżej wymienione określenia oznaczają:

Bon Rabatowy – bon rabatowy wydawany przez Organizatora Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, uprawniający Uczestnika do otrzymania rabatu przy kolejnych zakupach w Markecie PSB Fago na warunkach określonych w Regulamienie; wzór Bonu Rabatowego określa załącznik nr 1 do Regulaminu;

Karta Dużej Rodziny – karta uprawniająca do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji wydawana na podstawie Ustawy;

Market PSB Fago – wszystkie markety Organizatora;

Organizator - FAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, adres: ul. Rzeźnicza 7, 58-200 Dzierżoniów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej przez pod nr. 0000260774, kapitał zakładowy: 50000.00 zł, NIP: 8822017640;

Promocja – promocja „KUPUJ TANIEJ Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY” organizowana przez Organizatora i przeznaczona dla Uczestników, obowiązująca w Marketach PSB FAGO.

Regulamin – przedmiotowy dokument, definiujący warunki i zasady udziału Uczestnika w Promocji;

Towary – artykuły oferowane w sprzedaży przez Organizatora w Marketach PSB, które nie zostały wyłączone z Promocji;

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która w czasie Promocji dokona zakupów w Markecie PSB FAGO okazując przy Zakupach przysługującą jej ważną Kartę Dużej Rodziny;

Ustawa – Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

§ 3. Zasady Promocji

1. Promocji rozpoczyna się z dniem 01 sierpień 2016 roku i trwa do odwołania.

2. W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać rabat na dokonanie kolejnych zakupów w Marketach PSB FAGO w postaci Bonu Rabatowego, o ile spełnione zostaną warunki określone w dalszej części Regulaminu.

3. Organizator przyzna Uczestnikowi rabat pod łącznym warunkiem:

 • Uczestnik dokona w Markecie PSB FAGO zakupu Towarów, jednorazowo za kwotę co najmniej 100 zł po uwzględnieniu wszelkich udzielonych przez Organizatora rabatów, w tym posiadanego przez Uczestnika i przekazanego przy kasie Bonu Rabatowego, 
 • Uczestnik okaże Kartę Dużej Rodziny przy kasie przed rozpoczęciem transakcji, pod rygorem utraty prawa udziału w Promocji w czasie danej transakcji w zakresie otrzymania Bonu Rabatowego.

4. Z Promocji wyłączone są artykuły będące przedmiotem innych akcji promocyjnych Organizatora, w szczególności które oznaczone zostały, jako artykuły promocyjne, gazetkowe, przecenione lub wyprzedażowe.

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

5. Promocja nie dotyczy zakupów dokonywanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Organizatorowi żądania wystawienia faktury (ew. skorygowania Faktury VAT) w oparciu o dane prowadzonej działalności gospodarczej, Organizator uprawniony jest do anulowania przyznanego rabatu, w tym odmowy wydania lub żądania zwrotu wydanego Bonu Rabatowego.

6. Wartość Bonu Rabatowego uzależniona jest od wysokości kwoty jednorazowych zakupów Towarów, po uwzględnieniu wszelkich udzielonych przez Organizatora rabatów, w tym posiadanego przez Uczestnika i przekazanego przy kasie Bonu Rabatowego, która określona zostanie na podstawie rubryki „RAZEM” na paragonie fiskalnym, wg następujących zasad:

 • za zakupy o wartości od  100,00 zł do 199,99 zł  – bon rabatowy o wartości 10,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości od  200,00 zł do 299,99 zł  – bon rabatowy o wartości 20,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości od  300,00 zł do 399,99 zł  – bon rabatowy o wartości 30,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości od  400,00 zł do 499,99 zł  – bon rabatowy o wartości 40,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości od  500,00 zł do 599,99 zł  – bon rabatowy o wartości 50,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości od  600,00 zł do 699,99 zł  – bon rabatowy o wartości 60,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości od  700,00 zł do 799,99 zł  – bon rabatowy o wartości 70,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości od  800,00 zł do 899,99 zł  – bon rabatowy o wartości 80,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości od  900,00 zł do 999,99 zł  – bon rabatowy o wartości 90,00 zł brutto,
 • za zakupy o wartości  1.000,00 zł o większej  – bon rabatowy o wartości 100,00 zł brutto.

7. Wydanie Bonu Rabatowego kasjer odnotowuje na odwrocie paragonu fiskalnego dotyczącego transakcji, będącej podstawą wydania Bonu.

8. Bon Rabatowy jest dokumentem uprawniającym okaziciela, będącego Uczestnikiem promocji, do otrzymania rabatu przy kolejnych zakupach na kwotę odpowiadającą wskazanej w nim wartości, nie większą jednak niż 10 % wartości zakupów dokonywanych z użyciem Bonu Rabatowego. Dopuszczalne jest posłużenie się przez okaziciela więcej niż jednym Bonem Rabatowym przy kolejnych zakupach, o ile łączny rabat wynikający z użycia Bonów Rabatowych nie przekroczy 10% wartości zakupów dokonywanych z użyciem tych Bonów. Kasjer zatrzymuje Bon Rabatowy po udzieleniu rabatu na jego podstawie.

9. Bon Rabatowy jest ważny przez 2 miesiące od chwili jego wydania.

10. Bon Rabatowy nie podlega wymienia na ekwiwalent pieniężny.

11. Bon Rabatowy ważny jest tylko z podpisem Prezesa Zarządu firmy FAGO sp. z o.o.

§4. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestnika na piśmie, pod rygorem nieważności, w Informacji Głównej Marketu PSB FAGO lub przesłane w formie listowej na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

– imię i nazwisko Uczestnika i jego adres do doręczeń,

– numer Karty Dużej Rodziny,

– datę złożenia reklamacji, a w przypadku złożenia nadania jej listem poleconym, datę sporządzenia,

– opis przedmiotu reklamacji,

a ponadto zgłoszenie reklamacyjne może zawierać:

– adres e-mail,

– numer telefonu.

3. Do zgłoszenia reklamacyjnego powinien być dołączony paragon fiskalny dotyczący transakcji, której reklamacja dotyczy.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową (na podany adres e-mail), ewentualnie listem poleconym na adres podany w reklamacji, nadanym w terminie 14 dni.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co nie wyklucza prawa dochodzenia praw przysługujących Uczestnikowi przed sądami powszechnymi.

§ 5.Postanowienia końcowe.

1. Treść Regulaminu dostępna jest w czasie trwania Promocji w Informacji Głównej Marketów PSB FAGO oraz na stronie internetowej www.fago.net.pl . Dodatkowo treść Regulaminu dostępna będzie, także po zakończeniu Promocji, w siedzibie Organizatora.

2. Organizatorowi oraz Wojewodzie Dolnośląskiemu przysługuje prawo zakończenia Promocji we wszystkich lub wybranych Marketach PSB FAGO bez podania przyczyny, przy czym Uczestnicy zostaną poinformowani o tym co najmniej dwa tygodnie wcześniej poprzez wywieszenie ogłoszenia w Marketach PSB FAGO.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z Regulaminu rozpatrywane będą przez polskie sądy powszechne.